Najbližší termín na endoskopiu v celkovej anestézii je 17. jún. Všetky info sú v článku nižšie.

Nesľubujeme, že Vás vyliečime, ale urobíme všetko, čo môžeme, aby sa tak stalo.

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A INÝCH SLUŽIEB,
pri ktorých možno požadovať úhradu

   Zoznam výkonov je v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z.o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Komerčné služby sú poskytované podľa Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 Z.z. v z. zák. č.47/1992 Z.z. a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

Každý pacient musí podpísať informovaný súhlas s vyšetrením a/alebo výkonom, ktorý sa plánuje u neho vykonať a o ktorom bol patričným spôsobom v zmysle Zákona č. 576/2004 poučený. Pri výkonoch uhrádzaných v hotovosti musí pacient podpísať súhlas s ich úhradou pred realizáciou výkonu. Bez podpisu uvedených náležitostí vyšetrenie nebude realizované.

Platba za realizované výkony, ak je potrebná, sa uhrádza priamo lekárovi v hotovosti po vykonaní príslušného výkonu. Potvrdením o jej zaplatení je príjmový pokladničný doklad alebo uhradená faktúra.

Cenník platí od 1. júna 2023  

Vystavil: MUDr. Jozef Klucho –majiteľ a konateľ
GASTROENTEROLÓG s..r.o.
J. Kráľa 3
940 01 Nové Zámky


Verzia 3.4 

Interný
kód
NÁZOV POLOŽKY Cena v eurách
  VYŠETRENIA, POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU NA ŽIADOSŤ NEPOISTENÉHO PACIENTA alebo inej fyzickej, resp. právnickej osoby alebo vtedy, ak poisťovňa pacienta tento výkon lekárovi nehradí . Platí aj pre vyšetrenia na nezdravotnícke účely.  
A F y z i k á l n e  v y š e t r e n i a  
A1 Gastroenterologické vyšetrenie (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie) 35,00
A2 Prvé kontrolné vyšetrenie (v súvislosti s predošlou diagnózou) 25,00
A3 Každé ďalšie kontrolné vyšetrenie v súvislosti s diagnózou, stanovenou pri prvomvyšetrení
(ak ide o nový problém, platí položka A1)
20,00
B L a b o r a t ó r n e  o d b e r y  
B1 Odber krvi zo žily    5,00
B2 Odber kapilárnej krvi    3,00
B3 Odber moča    3,00
B4 Výter z konečníka (ster z jazyka, výter z nosa, výter z hrdla (každý výkon sa účtuje osobitne a pri podozrení na infekčnú chorobu sa účtuje 100% príplatok)
(Laboratórium, kam sa vzorky odosielajú si ceny vyšetrení účtuje podľa vlastného cenníka)
   3,00
C P r í s t r o j o v é  v y š e t r e n i a  a  l i e č e b n é  z á k r o k y  
C1 Ezofagoskopia (endoskopia pažeráka) 40,00
C2 Gastroskopia (endoskopia žalúdka a dvanástnika) 100,00
C3 Rektosigmoidoskopia 40,00
C4 Endoskopia zostupnej časti hrubého čreva 60,00
C5 Endoskopia priečnej časti hrubého čreva 100,00
C6 Endoskopia vzostupnej časti hrubého čreva 120,00
C7 Endoskopia celého hrubého čreva (pankolonoskopia) 200,00
C8 Odber jednej bioptickej vzorky pri endoskopii
(+cena vyšetrenia v laboratóriu sa účtuje osobitne)
 5,00
C9 Služby spojené s celkovou anestéziou pri endoskopii
(+cena celkovej anestézie u anesteziológa sa účtuje osobitne plus 100-250 € v závislosti od výkonu)
120,00
C10 Lokálna anestézia hltanového vchodu pred endoskopiou hornej časti tráv.trubice   4,00
C11 Gastroskopický balíček (hygienické vreckovky, podbradník)   2,00
C12 Kolonoskopický balíček (jednorazové nohavičky, papierové utierky, toaletný papier)   4,00
C13 Ošetrenie hemoroidov prístrojom Hemoron / jeden uzol 40,00
C14 Elektrokardiogram (ekg) s popisom 10,00
C15 Gastrolyzer - dychové testy (laktózová intolerancia, SIBO...) 40,00
C16 Vodná imerzia oplach čreva pri kolonoskopii    5,00
C17 Injekcia do žily     5,00
C18 Injekcia do svalu
  3,00
C19 Analgosedácia pred endoskopiou 20,00
  I n é  p o p l a t k y za služby poskytované podľa Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 Z.z. v z. zák. 47/1992 Z.z.) na vlastnú žiadosť Cena v eurách
D N á v š t e v y alebo konzultácie
mimo lekárskej ordinácie alebo mimo ordinačných hodín
 
D1 PO-PIA   7:00 – 9:00   10,00
D2 PO-PIA 15:00 – 18,00   30,00
D3 (pri položke D2 v prípade potreby asistencie sestry)   50,00
D4 V deň pracovného voľna a sviatkov, resp. počas dovolenky lekára   80,00
D5 (pri položke D4 v prípade potreby asistencie sestry) 100,00
  Náklady na dopravu lekára sa účtujú osobitne. 1,00/km
D6 Konzultácia a manažment zdrav. služieb nad rámec zákona v trvaní do 30 min. (druhý názor - second opinion)   50,00
D7 Konzultácia a manažment zdrav. služieb nad rámec zákona v trvaní do 60 min. (druhý názor – second opinion) 100,00
E Informačno-technické a administratívne služby  
E1 Použitie informačno-technických prostriedkov lekára tel/fax pre potreby pacienta v rámci SR (internet kamkoľvek) do 2 min.   2,00
E2 Tel/fax do zahraničia do 2 min. 20,00
E3 Kopírovanie písomností (každá začatá strana A4)   1,00
E4 Kompletný videozáznam z endoskopie na vlastnom nosiči
(požiadať o záznam treba pred vyšetrením)
  4,00
E5 Zasielanie receptov, výsledkov vyšetrení a iných písomností pacientovi poštou (formát A6)   4,00
E6 Zasielanie písomností pacientovi poštou (formát A5-A4)   7,00
E7
Zasielanie výsledkov vyšetrení a iných písomností pacientovi e-mailom – bez s konzultácie (scan za každú stranu)   5,00
E8 Zasielanie výsledkov vyšetrení a iných písomností pacientovi
e-mailom – s konzultáciou
10,00
E9 Tlačivo na žiadosť pacienta na nezdravotnícke účely do formátu A4 -1 list   5,00
E10 Potvrdenie o potrebe diétneho stravovania pre zamestnávateľa 20,00
E11 Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vl. žiadosť pre nezdravotnícke účely 15,00
E12 Vystavenie lekárskeho nálezu vo svetovom jazyku – angličtina
(pozri povolenie živn. úradu a výpis z OR SR)
25,00
  SLUŽBY VIRTUÁLNEJ AMBULANCIE www.gastroenterolog.com  
F KOMERČNÉ SLUŽBY, POSKYTOVANÉ PODĽA OBČ. ZÁKONNÍKA (zák. č. 40/1964 Z.z. v z. zák. č.47/1992 Z.z. a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zák. č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa Cena v
eurách
F0 Videokonzultácia v trvaní 10 min. 20,00
F1 Virtuálna konzultácia - posúdenie liečebného postupu - zaslané do 24 hod. (popis problému max. 2000 úderov s medzerami + max. 4 prílohy nálezov A4) 60,00
F2 Virtuálna konzultácia - posúdenie liečebného postupu - zaslané do 24 hod. (popis problému max. 1000 úderov s medzerami + max. 2 prílohy nálezov A4) 50,00
F3 Virtuálna konzultácia - posúdenie liečebného postupu - zaslané do 48 hod. (popis problému max. 1000 úderov s medzerami + max. 1 príloha nález A4) 40,00
F4 Virtuálna konzultácia - posúdenie liečebného postupu - zaslané do 48 hod. (popis problému max. 500 úderov s medzerami + max. 1 príloha nález A4) 35,00
F5 Expresné zaslanie odpovede na otázku do 24 hod. bez zverejnenia na webe 30,00
F6 Expresné zaslanie odpovede na otázku do 24 hod. so zverejnením na webe 25,00
F7 Expresné zaslanie odpovede na otázku do 48 hod. bez zverejnenia na webe 20,00
F8 Expresné zaslanie odpovede na otázku do 48 hod. so zverejnením na webe 15,00 


POZRI:
Ako sa objednať na vyšetrenie
Kedy ku gastroenterológovi
Kde nás nájdete?

© 2001-2023 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené