Najbližší termín na endoskopiu v celkovej anestézii je 8. august. Všetky info sú v článku nižšie.

Nesľubujeme, že Vás vyliečime, ale urobíme všetko, čo môžeme, aby sa tak stalo.

Pravidlá poskytovania konzultačných služieb

Konzultácia na mieru podľa Vášho výberu
-zadarmo do 7 dní
-urgentne aj v deň zaslania otázky
-cez internet alebo v ambulancii
-ceny od 10 do 50 €
Pri položke F1 podľa cenníka, možnosť
onlinbe konzultácie cez FB Messenger.
                     
                           

1. Poskytované konzultačné služby sa týkajú výlučne ochorení, ktoré patria do kompetencie gastroenterológa.

2. Poskytovateľ má právo otázku alebo konzultáciu odmietnuť aj bez uvedenia dôvodu.
3. Ak si žiadateľ vyberie virtuálnu konzultáciu (položky F1-F4 podľa cenníka otázku musí poslať cez formulár na našom webe. Formulácia otázky musí spĺňať pravidlá virtuálnej ambulancie a etický kódex Je možná aj osobná konzultácia v ambulancii (položky A až E podľa cenníka). V tom prípade musí žiadateľ priniesť potrebnú dokumentáciu osobne alebo pred konzultáciou ju poslať s potrebnými údajmi cez formulár.
4. Otázku v rámci virtuálnej konzultácie (položky F1-F4 podľa cenníka) môže žiadateľ poslať aj v mene inej osoby. Musí však komplexne popísať všetko, čo je pre úplnú a efektívnu odpoveď potrebné. Ak otázka zaslaná v mene inej osoby tieto náležitosti nebude spĺňať, žiadateľ bude vyzvaný na doplnenie údajov. Až potom bude otázka prijatá na spracovanie.
5. Ak si žiadateľ vybral vo formulári "Mám záujem o spoplatnené zaslanie odpovede" virtuálnu konzultáciu (výber z voľby F1-F4 podľa cenníka), môže k otázke priložiť toľko príloh, koľko je uvedené pri danej voľbe za lomítkom.
6. Táto voľba ho k ničomu nezaväzuje, ak platbu neuhradí do dohodnutého termínu alebo ak svoju voľbu pred uhradením platby zruší.
7. Ak si žiadateľ vybral expresné zaslanie odpovede, ktorá by inak spoplatnená nebola, môže vybrať v rubrike formulára "Mám záujem o spoplatnené zaslanie odpovede", voľbu F5-F8). expresné zasielanie takýchto odpovedí do 24-48 hod. od prijatia platby. Ak si vyberie zverejnenie odpovede, otázku musí poslať cez formulár. Pri žiadosti o expresnú odpoveď bez zverejnenia, formulár použiť nemusí, ale môže.
8. Odpoveď na virtuálnu konzultáciu (položky F1-F8 podľa cenníka) sa na našom webe nezverejňuje, ale posiela sa žiadateľovi priamo na e-mail, ktorý uviedol vo formulári.
9. Informácie o spôsobe platby dostane žiadateľ v prípade záujmu o spoplatnené zaslanie odpovede. Svoj záujem o túto službu môže vyznačiť priamo vo formulári.
10. Žiadateľ platí za expresné odoslanie odpovede, nie za virtuálnu konzultáciu alebo odpoveď samotnú. Týka sa to voľby F1-F8 podľa cenníka.
11. Po uhradení platby už svoje rozhodnutie žiadateľ meniť nemôže a odpoveď dostane do termínu, ktorý požaduje. Uhradenú platbu v tomto prípade nevraciame.
12. Po osobnej konzultácii žiadateľ uhradí platbu v hotovosti podľa príjmového pokladničného dokladu.
13. Ceny za poskytované služby sa riadia Zákonom č. 18/1996 Z.z. a sú zverejnené v cenníku služieb pre samoplatcov.
14. Virtuálna konzultácia (položky F1-F4 podľa cenníka) ani odpovede, vybavované expresne (položky F5-F8) v žiadnom prípade nenahrádzajú lekárske vyšetrenie a nie je možné ich reklamovať, pretože sú poskytované bezplatne a dištančné medicínske poradenstvo v SR nateraz nemá právny rámec.
15. Reklamácia virtuálnej konzultácie je možná iba pri nedodržaní lehoty odoslania odpovede alebo jej zverejnenia na webe, ak si to žiadateľ neželal a za službu pred zverejnením zaplatil.
16. Reklamovať je možné aj osobnú konzultáciu v prípade, ak má žiadateľ podozrenie, že jej následkom bolo zhoršenie zdravotného stavu osoby, ktorej bola konzultácia poskytnutá. Toto podozrenie je však potrebné objektívne dokázať. Dôkazné bremeno v tomto prípade spočíva na žiadateľovi, ktorý konzultáciu reklamuje, resp. na osobe, ktorej sa prípadné zhoršenie zdravotného stavu týka.
17. Reklamácia osobnej konzultácie sa riadi zákonom č. 40/1964 Z.z. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v z. n. p.
18. Reklamácie je možné podať do 3 mesiacov od zaslania otázky alebo poskytnutia osobnej konzultácie cez reklamačný protokol (pri reklamácii služieb, poskytovaných cez web) alebo poštou (pri osobnej konzultácii, ak žiadateľ nemá prístup na internet). Iným spôsobom a v inej časovej lehote zaslané reklamácie nebudú akceptované.
19. Ak lehota odoslania odpovede prekročí dohodnutý časový limit, záujemca o odpoveď má nárok na vrátenie plnej zaplatenej sumy za odpoveď, ktorú buď pri vrátení platby nedostane alebo ju dostane za alikvótne znížený poplatok, ktorý sa vysporiada dohodou žiadateľa s poskytovateľom. Ak žiadateľ s dohodou nesúhlasí, platbu dostane späť bez odpovede v plnej výške na účet, z ktorého bola uhradená, do 30 dní od podania reklamácie.
20. Keďže pri virtuálnej aj osobnej konzultácii ide o komerčnú službu na základe dohody medzi žiadateľom a poskytovateľom, pri jej poskytovaní ani reklamácii nie je možné sa odvolávať na zákony, ktorými sa riadi zdravotná starostlivosť, poskytovaná z verejného zdravotného poistenia.
21. Poskytovateľ verejne vyhlasuje, že konzultácie poskytuje a odpovede vypracováva sám, na základe vlastných vedomostí a verejne dostupných informácii, s prihliadnutím na dodržiavanie príslušných zákonov SR, predovšetkým zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (autorský zákon) a zákona č. 122/2013 Z.z. (zákon o ochrane osobných údajov). Poskytovateľ osobne ručí za kvalitu a včasné doručenie odpovede žiadateľovi.


Vysvetlenie použitých pojmov

Odpoveď - písomne zaslaná rada, ktorú vypracoval poskytovateľ na základe otázky, zaslanej do virtuálnej ambulancie
Osobná konzultácia - prebieha rovnako, ako gastroenterologické vyšetrenie a prebieha v ambulancii poskytovateľa.
Otázka - písomne zaslaná žiadosť o radu na tejto stránke
Poskytovateľ - MUDr.Jozef Klucho
Virtuálna konzultácia - žiadosť o odborné posúdenie diagnostického a liečebného postupu, zaslaná do virtuálnej ambulancie
Žiadateľ - fyzická osoba, ktorá poslala otázku do virtuálnej ambulancie na tejto stránke alebo žiada osobnú konzultáciu v ambulancii poskytovateľa.

POZRI:
Cenník pre samoplatiteľov 
Chcem poslať otázku
Kritériá na odpoveď zadarmo
Ochrana osobných údajov
Reklamačný protokol


Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme.    

© 2001-2023 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené