Najbližší termín na endoskopiu v celkovej anestézii je 17. jún. Všetky info sú v článku nižšie.

Nesľubujeme, že Vás vyliečime, ale urobíme všetko, čo môžeme, aby sa tak stalo.

Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice
Dyspeptickým syndrómom nazývame komplex príznakov, sprevádzajúcich akúkoľvek poruchu trávenia. Väčšinou sa však týmto  termínom označuje tzv. funkčná porucha trávenia, teda taká, ktorá nemá žiaden podklad v poškodení nejakého tráviaceho orgánu, ale naopak, je narušená jeho funkcia. Týmito poruchami tráviaceho traktu väčšinou trpia mladí pacienti do 40 rokov, častejšie ženy, manažéri a ľudia pracovne alebo inak vystavení častým stresovým situáciam. 
K l a s i f i k á c i a dyspepsie hornej časti tráviacej trubice vychádza z hlavného príznaku, ktorý je v popredí a rozdeľuje sa na tzv. ulcer like (vredu podobnú), dysmotility like (poruche motility, teda pohybu tráviacej trubice podobnú) dyspepsiu. Tzv. nonspecific dyspepsia (čiže nešpecifická), keď sa nedá presne určiť prevládajúci príznak. Spoločným menovateľom všetkých uvedených druhov dyspepsie je fakt, že ani pri jednej sa nenájde u pacienta žiadne organické ochorenie ale môže sa potvrdiť porucha funkcie (napr. pohybu pažeráka, žalúdka, tvorby žalúdkovej kyseliny, návrat žlče do žalúdka a pod.). V prípade, že porucha funkcie trvá dlho, je samozrejme možné, že časom sa vyvinie aj organická porucha, tá však pri dyspepsií nie je prvotná, ale až druhotná.  Príznaky funkčnej dyspepsie sa líšia podľa toho, na ktorú organickú chorobu tráviaceho traktu sa dyspepsia podobá.
(like - znamená v angličtine podobný)
U l c e r  l i k e  d y s p e p s i a  má príznaky podobné peptickému vredu. V popredí je teda bolesť v nadbrušku, skôr nalačno alebo neskôr po jedle, prípadne  niekedy aj v noci, ale peptický alebo vred alebo iné poškodenie sliznice žalúdka či dvanástnika  sa nezistí.
D y s m o t i l i t y  l i k e   d y s p e p s i a  je porucha vyprázdňovania tráviacej trubice spôsobená narušením tejto funkcie najčastejšie psychickými vplyvmi (stres), zlou životosprávou alebo celkovo nepriaznivým spôsobom života.
Do tejto kategórie patrí aj tzv. duodenogastrický reflux. Je charakterizovaný opačným tokom žlče, teda nie zo žlčových ciest do dvanástnika, ale opačne, z dvanástnika do žalúdka. Jeho najčastejšou príčinou sú stavy po odstránení žlčníka a funkčné poruchy vyprázdňovania, ale i organické choroby žlčových ciest (napr. kamene - cholelitiáza). Často je príčina kombinovaná s poruchou činnosti dolného žalúdkového zvierača (pyloru), čo je sval medzi žalúdkom a dvanástnikom. Žlč pri spätnom toku do žalúdka dráždi jeho sliznicu, ničí tzv. "dobré" žalúdkové baktérie, ktoré napomáhajú správnemu tráveniu a podporuje rast ich "zlých kolegýň", čo má za následok prechod funkčnej dysmotility do organického ochorenia (napr. zápalu sliznice žalúdka - gastritídy, vredu alebo jemu podobných poškodení sliznice, ktoré sa po dlhotrvajúcom dráždení môžu zmeniť na tzv. metapláziu alebo dyspláziu, ktoré sú predstupňami rakoviny žalúdka.
N o n s p e c i f i c    d y s p e p s i a  ako už bolo uvedené, je porucha trávenia neorganického pôvodu, ktorá nemá ani jeden z uvedených príznakov typicky vyznačený a najčastejšie sa tieto príznaky navzájom prelínajú.
D i a g n o s t i k a  ktorejkoľvek funkčnej poruchy, a to nielen v oblasti tráviaceho traktu, je veľmi náročná, nakoľko je potrebné predovšetkým vylúčiť organický pôvod ťažkostí. Pri podozrení na funkčnú poruchu tráviaceho traktu je jedným z najdôležitejších lekárskych úkonov dobrá a podrobná anamnéza (rozhovor s pacientom), ktorá mnohokrát dá lekárovi viac informácií ako komplikované a pre pacienta niekedy aj nepríjemné vyšetrenia. Ak však stav pacienta trvá dlhšie (viac ako 3 - 4 týždne) a je podozrenie aj na organický pôvod ťažkostí, uvedeným vyšetreniam sa vyhnúť nedá. Okrem laboratórnych vyšetrení často býva potrebná sonografia a/alebo endoskopické vyšetrenia tráviaceho traktu.
L i e č b a  závisí od prevažujúceho príznaku, teda napr. pri tzv. vredu podobnej funkčnej dyspepsií ju treba liečiť presne tak, ako keby pacient mal peptický vred, vrátane životosprávy a diety.  Okrem toho však neoddeliteľnou súčasťou liečby u týchto pacientov musí byť psychoterapia a niekedy aj medikamentózna liečba na upokojenie. Týchto pacientov treba predovšetkým presvedčiť, že netrpia na žiadnu vážnu chorobu napriek tomu, že majú uvedené ťažkosti. V liečbe mnohokrát zohrá dôležitejšiu úlohu osobnosť lekára a jeho psychoterapeutické schopnosti ako samotná medikamentózna liečba. Sú však aj pacienti, ktorých stav si vyžaduje pomoc psychológa, ba i psychiatra. Zbytočné sú akékoľvek predsudky voči tejto liečbe, nakoľko práve tu je často dlhotrvajúca príčina funkčnej poruchy trávenia a bez pomoci uvedených odborníkov ju odstrániť býva niekedy veľmi ťažké. Pacient môže mať pocit, že napr. gastroenterológ mu nenaordinoval účinnú liečbu, avšak táto liečba niekedy bez pomoci psychológa alebo psychiatra zlyháva. Pacient s funkčnou dyspepsiou si vyžaduje nielen citlivý prístup lekára, dostatok času na vyšetrenie, ale musí byť predovšetkým sám trpezlivý a musí lekárovi dôverovať. Bez vzájomnej dôvery lekára a pacienta dosiahnúť priaznivé výsledky liečby je pri funkčnej poruche oveľa ťažšie ako pri organickom ochorení. Preto, ak má pacient pocit, že si lekár jeho dôveru nezískal, mal by sa radšej obrátiť na iného (pozri právo na výber lekára ). Zlepšenie stavu pri funkčnej poruche trávenia často prichádza postupne, niekedy až o niekoľko týždňov. Treba však povedať, že sú aj pacienti, ktorí trpia funkčnými poruchami tráviaceho traktu celý život. V týchto prípadoch je zvlášť dôležité správne psychologické vedenie pacienta, aby sa naučil s týmito príznakmi žiť čo najznesiteľnejšie.
P r o g n ó z a  funkčnej  dyspepsie horného tráviaceho traktu je väčšinou dobrá. Ochorenie  život neskracuje, ale skôr znepríjemňuje. Akékoľvek zhoršenie ťažkostí, ktoré boli doteraz brané ako funkčné si však vyžaduje opätovné prešetrenie, aby sa nezanedbala možná organická choroba, ktorá sa môže vyskytnúť aj zároveň s funkčnou poruchou.

POZRI :
Choroby v gastroenterológií
Endoskopia v celkovej anestézii
Refluxná choroba pažeráka (GERD)
Syndróm dráždivého hrubého čreva


Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme. 

© 2001-2023 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené