Najbližší termín na endoskopiu v celkovej anestézii je 8. august. Všetky info sú v článku nižšie.

Nesľubujeme, že Vás vyliečime, ale urobíme všetko, čo môžeme, aby sa tak stalo.

Idiopatické črevné zápaly
crevo
Do uvedenej skupiny ochorení zaraďujeme ulceróznu kolitídu (ďalej UC) a Crohnovu chorobu (ďalej MC). Vzhľadom na to, že ťažkosti pacientov s oboma uvedenými ochoreniami sú veľmi podobné, takisto diagnostika a liečba používaná u oboch uvedených ochorení má určité podobné znaky, uvádzame niektoré spoločné charakteristiky uvedených ochorení spoločne na tejto stránke.
Príčina nešpecifických črevných zápalov doteraz nebola uspokojivo objasnená a nie je presne známa. Genetická predispozícia pri UC i MC a imunologické abnormality patria k spoločným znakom uvedených nešpecifických črevných zápalov.
Príznaky:
1. hnačka - vodnatá a/alebo s prímesou krvi a/alebo hlienov, niekedy aj nočné nutkanie na stolicu
2. neurčité pocity v bruchu, najmä pocit plnosti a/alebo tlaku v určitých častiach brucha (v podbruškách, nad sponou)
3. teplota - buď len mierne zvýšená alebo až horúčka s vysokými teplotami
4. dlhodobá postupná nevysvetliteľná strata telesnej hmotnosti a/alebo pokles chuti do jedla
Nešpecifické črevné zápaly (IBD) postihnujú nielen tráviacu trubicu, ale majú aj tzv. extraintestinálne prejavy, pri postihnutí iných orgánových systémov (očí, kože, kĺbov, pečene, žlč. ciest a pod.).
Š p e c i á l n e  p r í z n a k y  pri tzv. extraintestinálnom (mimočrevnom) postihnutí:
5. nehojace sa afty v ústach, pálenie v pažeráku, kožné príznaky (ťažšie sa hojace niekedy infikované kožné ranky)
6. ťažko sa hojace očné zápaly, bolesti kĺbov, bolesti pod pravým rebrovým oblúkom.
7. bolesti v hrudníku, pocity nepravidelnej činnosti srdca
A k ú t n e  z h o r š e n i e (relaps) je charakterizované hnačkou s prímesou čerstevj krvi, kŕčovitými bolrsťami brucha pri vyprázdňovaní, niekedy zvýšenou teplotou, poklesom hladiny železa a krvného obrazu a zvýšením hladiny CRP a/alebo kalprotektínu v stolici. Nie vždy musia byť prítomné všetky uvedené príznaky, dokonca sa môže stať, že krvné testy sú v norme a kolonoskopický nález svedčí pre zhoršenie. .
D i a g n o s t i k a  nešpecifických črevných zápalov, najmä začínajúcich foriem môže byť niekedy veľmi obtiažna. Často sa pravá príčina zistí až keď už je choroba v rozvinutom štádiu. Preto treba venovať zvýšenú pozornosť príznakom ochorenia. Diagnostika sa okrem anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia opiera o laboratórne vyšetrenie krvi, ale najmä endoskopické vyšetrenia (kolonoskopiu resp. gastroskopiu). Pomocný význam môže mať sonografia brušných orgánov, resp. CT vyšetrenie.
L i e č b a  je zväčša konzervatívna (teda neoperačná) ale v niektorých prípadoch najmä pri MC, môže byť práve chirurg prvý, kto počas operácie z urgentnej príčiny diagnostikuje nešpecifický črevný zápal.  
D i e t a  pri nešpecifických črevných zápaloch musí byť prispôsobená aktivite a štádiu choroby. V aktívnom štádiu, ktoré je často sprevádzané krvavými hnačkami a/alebo bolesťami brucha pred stolicou, je potrebné obmedziť vlákninu v potrave (tzv. bezzvyšková dieta), po úprave stavu, prípadne ak je prítomná formovaná až tvrdšia stolica 1-2x denne, možno vlákninu naopak do stravy pridať. Podrobnejšie informácie o dietnom režime sú uvedené v brožúrkach, ktoré by mali byť bezplatne dostupné u každého gastroenterológa.
M e d i k a m e n t ó z n a  l i e č b a  má za základ preparáty s obsahom mesalazínu. Podľa aktuálneho stavu pacienta, štádia choroby, resp. komplikácií sa pridávajú napr.hormonálne prípravky na zníženie aktivity zápalu (celkové alebo lokálne), vitamíny alebo antibiotiká. V ostatnom období sa pripravuje zavedenie lieku na báze tzv. antiTNF (infliximab, adalimumab, natalizumab a ďalšie) aj do liečby ulceróznej kolitídy. Tento liek sa už bežne užíva aj na Slovensku a je okrem iných diagnóz vyčlenený najmä pre ťažké prípady fistulujúcej Crohnovej choroby. Liečba prebieha v špecializovaných centrách a pacientov tam musí odoslať gastroenterológ. Biologická liečba pomocou červov, ktoré sa nasadia do tráviaceho traktu pacienta, postihnutého nešpecifickým črevným zápalom je v súčasnosti len v štádiu klinického overovania a na Slovensku sa zatiaľ nevyužívajú. Nakoľko uvedená liečba nie je celkom bez rizika, jej rutínne využívanie pravdepodobne ešte určitý čas potrvá.
C h i r u r g i c k á  l i e č b a   je potrebná väčšinou pri komplikovaných prípadoch, často aj ako urgentný výkon, najmä pri Crohnovej chorobe. Preto, aby sa predišlo situácií, kedy chirurgický výkon nie je možné plánovať, je potrebné už pri počiatočných (napr. vyššie uvedených) nešpecifických príznakoch vylúčiť uvedené ochorenia. (viď diagnostika)
P r o g n ó z a  pacientov s ľahkými a možno povedať i strednými formami nešpecifických červných zápalov je pri správnej liečbe a pravidelných (dispenzárnych) gastroenterologických kontrolách zväčša dobrá. Ľahké formy si väčšinou nevyžadujú ani zmenu pracovného zaradenia. Pri ťažkých formách týchto zápalov je invalidizácia pacientov, či už čiastočná alebo úplná len otázkou času a individuálneho prístupu. Ide však o chronické, teda celoživotné ochorenia, ktoré si vyžadujú pravidelné gastroenterologické sledovanie. Liečbu možno prerušiť len na krátky čas a len so súhlasom ošetrujúceho gastroenterológa, nakoľko pri dlhšom nedodržiavaní diety a vysadení liečby hrozí nielen návrat do stavu  pred liečbou, ale i riziko vzniku komplikácií (sú popísané pri každom ochorení zvláš -viď MC a/alebo UC )  Je pravda, že stav sa pri nešpecifických črevných zápaloch môže zhoršiť aj napriek dlhodobej udržiavacej liečbe, ale tieto zhoršenia prebiehajú oveľa menej dramaticky, ako keď sa choroba vôbec nelieči alebo sa z akéhokoľvek dôvodu preruší liečba. Obdobie relatívneho kľudu, (tzv. remisie) teda obdobie, keď sa pacient cíti prakticky zdravý, závisí od mnohých faktorov  (životospráva, stres, stav imunity,  iné pridružené choroby a pod.) a jeho trvanie je individuálne. U niekoho môže trvať aj roky, a naopak, sú pacienti, ktorým sa stav zhorší aj 1-2x ročne. Ak sa zhoršenia často opakujú,  je potrebné pátrať po príčine, ktorá ich mohla vyvolať  (najčastejšie iné zápalové ložisko v organizme alebo porucha imunity, ktorá je i tak sama o sebe pri nešpecifickom črevnom zápale oslabená). Ak napriek odporúčanej liečbe dôjde k zhoršeniu stavu pacienta, nemal by váhať kontaktovať svojho gastroenteroló- ga  Pokiaľ ide o pracovné zaradenie pacienta s idiopatickým črevným zápalom,  najvhod- nejšie sú zamestnania, kde pacient nie je vystavený extrémnym poveternostným a stresovým situáciam, nemá potrebu príliš veľkej fyzickej námahy a má možnosť počas práce kedykoľvek použiť toaletu.    
P l o d n o s ť  a t e h o t e n s t v o  sú otázky, ktoré budú asi najviac zaujímať predovšetkým mladších čitateľov tejto stránky. Možno povedať, že plodnosť je nešpecifickými črevnými zápalmi málokedy porušená a ak áno, tak len zriedka je príčinou porúch plodnosti toto ochorenie. Ide len o prípady, kedy žena trpí ťažkou formou nešpecifického črevného zápalu, ktorý v rámci komplikácií prešiel na vonkajšie alebo vnútorné ženské pohlavné orgány. Plodnosť u mužov zväčša nie je základným ochorením ovplyvnená, môže byť znížená pri užívaní určitých liekov (sulfasalazin), ale po jeho vysadení sa obnovuje o niekoľko mesiacov. V zásade je potrebná spolupráca oboch partnerov a plánovanie tehotenstva na obdobie, kedy je partnerovo ochorenie v kľudovom štádiu (v tzv. remisií). Ak žena otehotnie v období tzv. remisie, je len malá pravdepobonosť zhoršenia stavu počas tehotnosti. Riziko potratu alebo porodenia postihnutého dieťaťa je takmer porovnateľné so zdravými rodičkami, ak sa otehotnenie plánuje na dobu kľudu choroby (remisiu). Možno povedať, že na liečbu nešpecifických črevných zápalov v tehotnosti nie sú jednotné názory. Vždy však treba zvažovať individuálne, či je lepšie nechať tehotnú ženu bez liečby a riskovať zhoršenie ochorenia alebo ju liečiť s možnými následkami pre plod. Treba si však uvedomiť, že rovnako negatívne následky na tehotnosť a plod môže mať aj neliečený nešpecifický črevný zápal. Riziko pri liečbe uvedených črevných zápalov tzv. salicylátmi a kortikoidmi je menšie ako keby sa choroba ponechala neliečená. Tehotná žena by v zásade nemala užívať lieky potláčajúce imunitnú reakciu (obranyschopnosť). Avšak základné lieky s obsahom mesalazínu sa väčšinou ponechávajú počas celej doby tehotnosti i počas dojčenia. Dávkovanie a lieková forma (tablety, klyzmy alebo čapíky) sa prispôsobuje aktuálnemu stavu a štádiu choroby pacientky. Ak je ochorenie pri udržiavacej dávke mesalazinu 3x500 mg v remisií (t.j. v kľude, teda pacientka nemá prakticky žiadne príznaky choroby, nemá hnačku ani krv v stolici), netreba sa obávať závažnejších nežiadúcich účinkov na plod, resp. dojčené dieťa. Výživa tehotnej trpiacej na nešpecifický črevný zápal by mala zohľadňovať obe uvedené skutočnosti, ako i štádium choroby a obdobie vývoja plodu. Ak je choroba počas tehotnosti v kľude a stolica je pravidelná, bez krvi alebo hlienov, strava by mala obsahovať dostatok vitamínov (najmä v prirodzenej forme), netreba sa obávať ani vlákniny v potrave. jej obsah treba zvýšiť najmä vtedy, ak tehotná trpí zápchou, pri hnačke zvoliť opačný prístup.
Telesná aktivita vrátane pohlavného života sa tiež riadi štádiom choroby. Pohyb na čerstvom vzduchu a ľahké cvičenie je prospešné v každom štádiu choroby, samozrejme s prihliadnutím na individuálne schopnosti každého pacienta.
Záverom treba konštatovať, že nešpecifické črevné zápaly sú síce ochorenia, ktoré môžu najmä v počiatočných dňoch alebo mesiacoch choroby pacienta trocha vyviesť zo zabehaného životného rytmu, ale v zásade možno konštatovať, že pri správnom prístupe pacienta k chorobe a lekára k pacientovi, môže takýto pacient žiť plnohodnotný život.  


POZRI:

Choroby v gastroenterológií
Endoskopia v anestézii
Crohnova choroba
Ulcerózna kolitída
Rady pacientom s ochoreniami tenkého a hrubého čreva
Rady pacientom s ochoreniami konečníka


Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme. 

© 2001-2022 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené